MKPỌPỤ̀TA NÀ MKPỌKỌ Ụ̀DÀ: AGWARA ÒSÈKPỤ̀ NTỊ̀ N’ỌSỤSỤ NÀ NGHỌTA`ASỤSỤ

Ọnwụdiwe E. George

Abstract


Tupu mmadụ enwee ike ịsụ asụsụ nke ọma, ikuku na-esi na m̀bà (akpa ikuku) banye ọfvwa ikuku wee banye n’ọnụ. N’ebe a, njiakpọ okwu ga-abịakọ ọnụ na njikere imepụta ụda na njikọ aka ya na ikuku ahụ si na m̀bà pụta. Njedewe akparamagwa a ga-abụ mkpọpụta ụda. Iji kpọpụta ụda nke ọma, njiakpọokwu ga-ebu ụzọ mụta etu e si akpọpụta mkpụrụụdaasụsụ na nge na nge. Mkpọpụta ụda na nge na nge na-abụkarị site n’usoro mkpọpụta ndị a kpọrọ mkpọzù, mkpọgbà na mkpọsò. Ma nke a bụ naanị nzọ ukwụ mbụ n’ihi na mmadụ adịghị asụ asụsụ na mkpụrụụda. Ya mere, mgbe mkpụrụụdaasụsụ sokọrọ ọnụ iji mewe mkpụrụokwu, nkebiokwu ma ọ bụ ahịrịokwu agwa njiakpọokwu na mkpọpụta mkpụrụụdaasụsụ mejupụtara ha na-agbanwe. Nke a bụ n’ihi na njiakpọokwu ga na-agba mbọ ịkpọgbado mkpụrụụdaasụsụ niile dị n’okwu ndị ahụ n’otu mgbe. Mbọ a njiakpọ okwu na-agba iji kpọpụta mkpụrụụdaasụsụ etu ha agaghị esi ta arụ na ntị na etu mkpụrụokwu ga-esi nye ezi nghọta mgbe ụda sokọrọ ọnụ ka a kpọrọ mkpọkọ. Mkpọpụta mkpọkọ na-akpọkọta mkpụrụụdaasụsụ ndị sokọrọ n’otu okwu ọsọ ọsọ na n’ụdị a naghị achọpụta oghere ọ bụla n’agbata otu na ibe ya (Odden, 2005; Ashby na Maidment, 2005), ma ha bụ mkpụrụụda keusoro ma ha bụ mkpụrụụda kentụkwasa. Edemede a ga-agbado ụkwụ n’atụtụ Nchịkwa wee kọwaa agwa mkpọpụta na mkpọkọ ụda. Edemede a ga-ezipụtazi etu agwara mkpọpụta na mkpọkọ si arụ ọrụ na mkpọpụta okwu na n’ịsụ asụsụ; ma n’ogo mkpụrụụdaasụsụ keusoro, ma n’ogo mkpụrụụda kentụkwasa site n’àtụ̀tù na usoro okwu Igbo dị iche iche;ma site na nkọwa ndị a gosị etu kwesịrị ka e si na-asụ asụsụ, tụmadụ asụsụ Igbo ka o wee dị mma ma na-ezipụta nghọta kwesịrị.

Full Text:

PDF

References


Acbebe, Ike (Ed.) (2011). Acomposite synchronic alphabet of Igbo dialects. Awka: IADP. Ashby, Michael & Maidment, John (2005). Introducing phonetic science. Cambridge: Cambridge University Press. Clark, John; Yallop, Colin & Fletcher, Janet (2007). An introduction to phonetics and phonology. Malden: Blackwell Publishing. Edeọga, P.N. (2016). “Government Phonolgy” na Mbah, B. M. (Ed.).Theories of linguistics. Nsukka: University of Nigeria Press. Emenanjọ, E. Nọlue (1978). Elements of modern Igbo grammar: A descriptive approach. Ibadan: Oxford University Press. Ladefoged, Peter (2006). A course in phonetics. Wadsworth: Cengage Learning. Laver, John (1994). Principles of phonetics. Cambridge: Cambridge University Press. Mbah, B. M. & Mbah, E. E. (2010). Topics in phonetics and phonology: Contribution fromIgbo. Nsukka: AP Publishers. Mbah, B. M. & Mbah, E. E. (2014). Atụtụ amụmamụ asụsụ. Nsukka: University of Nigeria Press. Odden, David (2005). Introducing phonology. Cambridge: Cambridge University Press.

Onwudiwe, G. E. (2015). “Tone Intonation Interface: An Acoustic Analysis of Igbo Language speakers of English. A PhD Dissertation of Nnamdi Azikiwe University, Awka.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.