“NDỊNA” N’ASỤSỤ IGBO: ATỤTỤ NNYOCHA MMEBERE OKWU

Odinakachi Ethel Orji

Abstract


‘Ndịna’ bụ mkpụrụokwu na-egosi ihe ndị dị n’otu ụdịrị maọbụ sọ n’ótù òtù. E mere nchọcha a bụ iji atụtụ nnyocha mmebere okwu tụchaa okwu ‘ndịna’ n’asụsụ Igbo iji kọwapụta ihe okwu ‘ndịna' pụtara n’Igbo, etu okwu ndịna na echiche ngụnyere si mmetụta. Ihe kpalitere nwa nchọcha ime nchọcha n’isiokwu a bụ na ọ dịbeghị ọtụtụ nchọcha e merela n’isiokwu a n’Igbo. E nwetara ngwa nchọcha a site n’ịgụ akwụkwọ ọgụgụ ndị e derela n’ihe banyere isiokwu a. E jikwa atụtụ nnyocha mmebere okwu were tụchaa ngwa nchọcha e nwetara n’emem nchọcha a. A chọpụtara na e nwere okwu ‘ndịna’ n’Igbo, na okwu ‘ndịna’ na-egosi okwu ndị so n’ótù òtù. A chọpụtakwara na okwu ‘ndịna’ na-ezipụta echiche ngụnyere n’oge ọbụla ma chọpụtakwa na a ga-ejinwu atụtụ nnyocha mmebere okwu were tụcha okwu a bụ okwu ‘ndịna’. Ndị ga-erite uru na nchọcha a bụ: ndị nkuzi Igbo, ụmụakwụkwọ ngalaba amụmamụ Igbo na ụmụafọ Igbo niile nwere mmasị n’ebe asụsụ na ọmenala Igbo dị.

Full Text:

PDF

References


Cann, R. (1995). Formal semantics. Cambridge: Cambridge University Press. Cruse, D.A. (1990). Leụical semantics. Cambridge: Cambridge University Press. Egwuonwu, C.N. (2012). “Ambiguity in Igbo language” Na Anado A.O. & Udemmadu T.N. The Ideal man: A Festschrift in Honour of Prof. Anizoba, Obed, M. (Eds) Awka: Apple Printing Press. Kempson, R. (1996). Semantic Theory. London Cambridge University Press. Lyons, J. (1965). Structural semantics. Cambridge: Cambridge University Press.

Lyons, J. (1968). Introduction to theoretical linguistics. Cambridge: Cambridge University Press. Mbah, B. M. & Mbah, E. E. (nd.). Atutu amumamu asusu. Nsukka: University of Nigeria Press. Mbah, B. M., Mbah, E. E., Ikeokwu, E. S., Okeke, C.O. Nweze, I. M. ndị ọzọ., (2013). Igbo Adị Enugu: University of Nigeria Press. Ndimele, O. M. (2005). Semantics and the frontiers of communication. Port Harcourt: University of Port Harcourt Press. Ogbulogo, C. (2005). Concepts in semantics. Lagos: Sam Iroanusi Publications. Ogwudile, C. E. C. (2017). “Cognitive semantic analyses of the Igbo verb ‘gba’”. A PhD Dissertation submitted to the Dept. of Igbo, African & Asian Studies, Nnamdi Azikiwe University, Awka. Orji, E.O. (2016). Componential analysis of antonyms in Igbo Language. An M.A Thesis submitted to the Department of Igbo, African and Asian Studies, Nnamdi Azikiwe University, Awka. Palmer, F. (1981). Semantics (2nd ed.) New York: Cambridge University Press. Saeed, J. (2007). Semantics (2nd ed.) Oụ ford: Blackwell Publishing. Saeed, J. I. (2007). Semantics, (2nd ed.). Oụ ford: Black well Publishers. Shima, E. (2013). European scientific Journal, vol, 9, No. 11, ISSN: 1857-7881.

Udemmadu T.N. (2018). Ọmụmụ Nghọtaokwu. Onitsha: Durability Print. Uchechukwu, C. (Ed.) (2011). Igbo verb and cognitive linguistics, Igbo language studies series, 3. Yule, G. (1996). The study of language. (2nd ed.) Cambridge: Cambridge University Press.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.