“MWEPỤ” N’ỤTỌASỤSỤ ASỤSỤ IGBO: ATỤTỤ ỤTỌASỤSỤ MGBANWE

Nzubechukwu Ịfụnanya Umeh

Abstract


Nchọcha a lebara anya na “mwepụ” n’ụtọasụsụ asụsụ Igbo site n’atụtụ ụtọasụsụ mgbanwe. Ihe kpọlitere mụo nwanchọcha ileba anya n’isiokwu a bụ na e nwebeghị ọtụtụ nchọcha e megoro n’isiokwu a dịka o siri metuta asụsụ Igbo. Ebumnobi nchọcha a bụ ịmata ka “mwepu” si apụta ihe n’ụtọasụsụ Igbo. Ọzọ bụ ịchọpụta ihe na-emegasị na ndokọ omimi ruo na ndokọ elu ndị na-eweta mgbanwe n’usoro okwu. A ga-eme nke a site n’iji ụtọasụsu asụsụ mgbanwe (TGG) wee tuchaa ngwa nchọcha. Nchọcha a lebakwara anya ka atụtụ ụtọasụsụ mgbanwe si apụta ihe n’asụsụ Igbo. A chọpụtara na “mwepụ” pụtara ihe n’ụtọasụsụ Igbo dịka ọ dị n’ụtọasụsụ ọtụtụ mba ụwa ndị ọzọ. Nchọpụta nchọchạ a gosiri na e nwere mkpụrụokwu ma ọ bụ irighiri okwu ụfọdụ ndị na-apụta ihe na ndokọ omimi ma a na-ewepụ ha tupu ha erute na ndokọ elu dịka a na-eme na ntimiwu, nkebiokwu kengwaa nakwa na nkebiokwu keaha. Nke a apụtaghị na ọ bụ naanị n’ụzọ atọ ndị a ka “mwepụ” si apụta ihe n’ụtọasụsụ Igbo. N’ihi nke a ka e ji atụ aro ka ndị ọzọ ga-eme nchọcha saa anya na mmiri jiri atụtụ a ma ọ bụ atụtụ ndị ọzọ wee lebakwue anya n’isiokwu a maka ịkwalite amụmamụ ụtọasụsụ Igbo.

Full Text:

PDF

References


Agbedo, C.U. (2000). General Linguistics: An Introductory Reader. Nsukka: ACE Resources Konsult. Anagbogu, P.N., Mbah, B.M., & Eme, C.A. (2010). Introduction to Linguistics. Awka: Amaka Dreams. Bright, W. (Ed.) (1992). International Encyclopedia of Linguistics. London: Oxford University Press Chomsky, N. (1957). Syntactic Structures. Mouton: The Hague. Chomsky, N. (1964). Current Issues in Linguistic Theory. Mouton: The Hague. Crystal, D. (1997). A Dictionary of Linguistics and Phonetics, (4th ed). Oxford: Blackwell. Emenanjo, E.N. (1978). Elements of Modern Igbo Grammar. Ibadan: Oxford University Press.

EncyclopaediaBritannica (1995). “Linguistics: Methods of Synchronic Linguistic Analysis”. Available in http://files.ifi.uzh.ch/cl/volk/SyntaxVorl/Chomsky, Harris, Z.S. (1951). Methods in Structural Linguistics. Chicago: University of Chicago Press. Johnson, K. (2007). Introduction to Transformational Grammar. Massachusetts: Fall.

Mbah, B.M. (1999). Studies in Syntax Igbo Phrase Structure. Nsukka: Prize Publishers

Mbah, B.M. na Mbah, E.E. (2014). Atụtụ Amụmamụ Asụsụ. Enugu: University of Nigeria Press Mbah, B.M. (2006). GB Syntax: Theory and Application to Igbo. Enugu: Napoli, D.J. (1996). Linguistics. New York: Oxford University Press. Ndimele, O.M. (1999). A First Course on Morphology and Syntax. Port Harcourt: Emhai Printing and Publishing. Newton, G. (2011). “Accounting for Do-Support Post-Syntactically: Evidencefrom Irish.” Preceedings of the 32nd Annual Pennsylvanian Linguistic Colloquim, Volume 15. Pennsylvania: University of Pennysylvania Press. Pp 163-172. Nneji, O.M. (2018). “Deletion Transformation: A Transformational” Seminar Paper,Department of Linguistics, Igbo and Other Nigerian Languages, University of Nigeria, Nsukka Nwala, M.A. (2004). Introduction to Linguistics: A First Course. Abakaliki: Wisdom Publishers. Nwala, M.A. (2004). Introduction to Syntax: The Students Guide. Abakaliki: Wisdom Publishers. OluTomori, S.H. (1977). The Morphology and Syntax of Present-day English. Ibadan: Heinemann Educational Books. Onwụdiwe, G. (2015). Nkụzi Ndị afọ nke Anọ na Ngalaba Amụmamụ Igbo, Afrịka na Eshia, Mahadum Nnamdị Azikiwe, Ọka.

Radford, A. (1988). Transformational Grammar. Cambridge: Cambridge University Press.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.