PREORC Open Journals


PREORC Open Journals is a site dedicated to scholarly open access journals around the world. To enlist  your journal with us, kindly fill out this contact form.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Enyo: Jọnal Otu Ndị Ji Edemede Akwalite Asụsụ Na Omenaala Igbo

“Enyo Jọnal” dịka aha ya siri dị bụ nchịkọta edemede ndị e ji agba n’anwụ, asụsụ, omenaala na nsirihundụ ndị Igbo. Ọ bụ ndị na-agba mbọ ka asụsụ na omenaala Igbo ghara ịnwụ na-esi na jọnal a bụ “enyo” edepụta edemede ha n’asụsụ Igbo kpọmkwem iji kwalite asụsụ na ụzọ ndụ ndị Igbo. Jọnal a na-anabata nchọcha ọbụla e demara edema, hazie nke ọma ma bụrụ ọkpọkọpị nke odee.

View Journal | Current Issue | Register

ESCET Journal of Educational Research and Policy Studies

The journal is geared to disseminating research outputs of academics in Nigeria, Africa and the rest of the world. The peer-reviewed, multidisciplinary journal aims at promoting scholarship in all area of educational research and policy studies.

View Journal | Current Issue | Register

ESSAYS IN ARTS AND HUMANITIES: A FESTSCHRIFT IN HONOUR OF PROFESSOR MATTHEW O. IWUCHUKWU

View Journal | Current Issue | Register

1 - 3 of 3 Items