PREORC Open Journals


PREORC Open Journals is a site dedicated to scholarly open access journals around the world. To enlist  your journal with us, kindly fill out this contact form.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Enyo: Jọnal Otu Ndị Ji Edemede Akwalite Asụsụ Na Omenaala Igbo

“Enyo Jọnal” dịka aha ya siri dị bụ nchịkọta edemede ndị e ji agba n’anwụ, asụsụ, omenaala na nsirihundụ ndị Igbo. Ọ bụ ndị na-agba mbọ ka asụsụ na omenaala Igbo ghara ịnwụ na-esi na jọnal a bụ “enyo” edepụta edemede ha n’asụsụ Igbo kpọmkwem iji kwalite asụsụ na ụzọ ndụ ndị Igbo. Jọnal a na-anabata nchọcha ọbụla e demara edema, hazie nke ọma ma bụrụ ọkpọkọpị nke odee.

View Journal | Current Issue | Register

1 - 1 of 1 Items